Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy firmą: "EDROZ" Firma Akwizycyjno-Reklamowa Edyta Zawiślak (adres prowadzenia działalności: ul. Do Kopca 7, 34-300 Żywiec), NIP 6441228480, REGON 273742247 a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającym, z którymi nie zostały zawarte odrębne umowy.
1.) INFORMACJE WSTĘPNE:
 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Ceny opublikowane na stronie internetowej są cenami netto, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Ceny zawierają całkowity koszt produktu wraz z podstawową opcją nadruku, nie zawierają natomiast opłaty za przesyłkę.
 4. Prezentowana na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Ostateczna wycena zostanie podana w kalkulacji cenowej lub potwierdzeniu zamówienia.
2.) FORMY PŁATNOŚCI:
 1. Podstawową formą płatności jest 100% przedpłata na podstawie faktury pro forma, na numer konta podany na fakturze pro forma lub gotówką przy odbiorze towaru.
 2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony.
3.) PROJEKTY GRAFICZNE, LOGA:
 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 2. Wszystkie projekty nadruku wymagają akceptacji Zamawiającego. Akceptacja projektu nadruku skutkuje jego przekazaniem do realizacji. Po otrzymaniu akceptacji klienta, firma "EDROZ" nie ponosi odpowiedzialności za istniejące w projekcie niezgodności pod względem treści ( w tym w zakresie błędów gramatycznych i ortograficznych), a także formy graficznej.
 3. Firma "EDROZ" nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadesłanych przez Zamawiającego gotowych projektach nadruku.
 4. Firma "EDROZ" zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.
 5. "EDROZ" zastrzega sobie prawo do wykorzystania do celów marketingowych logotypów firm i instytucji składających zamówienie. Logotypy nie zostaną wykorzystane w przypadku pisemnego zastrzeżenia ich wykorzystania.
4.) REALIZACJA, TERMIN REALIZACJI:
 1. Przebieg procesu zamówienia i realizacji został opisany w zakładce Jak zamówić ?
 2. Zlecenie kierowane jest do realizacji po akceptacji projektu nadruku oraz zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma lub zadeklarowaniu płatności przy odbiorze.
 3. Ze względu na specyfikę procesu produkcji i znakowania firma "EDROZ" zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 3% zamówionej ilości towarów.
 4. Ze wzgędu na różnice w wyświetlaniu kolorów na monitorach, firma "EDROZ" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy kolorystyką rzeczywistych produktów a ich zdjęciami wyświetlanymi na monitorach, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego towaru. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów - które nie mogą być podstawą do roszczeń.
 5. Kolory tych samych artykułów pochodzących z różnych dostaw mogą różnić się odcieniem. Fakt ten nie może być przedmiotem reklamacji.
 6. Dokładamy wszelkich starań aby kolory nadruków były zgodne z oczekiwaniami, jednak ze względu na specyfikę zadrukowywanych powierzchni nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% zgodności kolorów nadruku z wzornikiem kolorów.
5.) ZWROTY:
 1. Z uwagi na charakter wykonywanych usług: znakowanie według specyfikacji Zamawiającego - produkty nie podlegają zwrotowi.
 2. Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy firma "EDROZ" nie podjęła działań związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub działań związanych z wykonaniem nadruku.
6.) REKLAMACJE:
 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: edroz@onet.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności produktów z zamówieniem pod względem jakości i ilości w terminie do 30 dni licząc od daty odbioru zamówionych produktów.
 4. Reklamacja zgłoszona po upływie 30 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.
 5. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.
 6. Firma "EDROZ" ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. "EDROZ" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 7. Odpowiedzialnością "EDROZ" nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność "EDROZ" zawsze ograniczona jest do kwoty zapłaconej przez Zamawiającego ceny reklamowanych produktów. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 8. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec "EDROZ" z tytułu rękojmi są wyłączone.
7.) REKLAMACJE NA USZKODZONĄ PRZESYŁKĘ:
 1. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
 2. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić "protokół szkody" w obecności kuriera.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki.
 4. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy "EDROZ" do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
8.) ROZSTRZYGANIE SPORÓW:
 1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
 2. W przypadku braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy "EDROZ".
NOWOŚCI
w ofercie:

POLECAMY:
powrót
Bądź na bieżąco - polub nas : facebook
Dane kontaktowe:
501 42 52 76,
518 87 50 67.
edroz@onet.pl
34-300 Żywiec,
ul. Do Kopca 7